CEC processed 95.06% of ballots: Yushchenko - 52.76%, Yanukovych - 43.45%

Presidentska doba – 2004