CEC processed 12.43% of protocols: Yushchenko - 60.12%, Yanukovych - 36.38%.